Een ogenblik geduld a.u.b.

Overhead later in de Benchmark PO&VO

door Rinnie Oey
De Benchmark PO&VO wordt later dan beoogd uitgebreid met het thema Overhead. Voor een tijdige levering van de benodigde gegevens dit jaar ontbreekt namelijk de door OCW aan te brengen juridische grondslag voor de aanvullende uitvraag door DUO.

Zo heeft de Minister aan de Kamer aangegeven in een Kamerbrief op 7 juli. De PO-Raad en VO-raad betreuren deze vertraging, vooral omdat ze constateren dat er onder hun leden veel interesse is in dit thema.

De Benchmark PO&VO maakt zoveel mogelijk gebruik van data die DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) al verzamelt. Daarnaast is een uitvraag naar aanvullende gegevens nodig om voor schoolbesturen bruikbare inzichten op het vlak van overhead te verkrijgen. 

 

Pilot met schoolbesturen

De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In eerste instantie was het de bedoeling dat dit in de loop van 2021 zou worden uitgebreid met het thema overhead. Hiervoor is in afstemming met leden, DUO en OCW een methodiek ontwikkeld.

De afgelopen periode is een testgroep hiermee aan de slag gegaan met vertegenwoordigers – veelal controllers – uit diverse schoolbesturen. De resultaten uit de testgroep worden benut om de uitvraag aan schoolbesturen te verbeteren. Voor de aanlevering van gegevens door schoolbesturen over de overhead zou gebruik worden gemaakt van XBRL (lees ook ‘Onderwijsveld heeft baat bij transparantie van informatie’). Dit informatiesysteem, beheerd door DUO, wordt ook gebruikt voor de aanlevering van de financiële jaarcijfers.

Uitstel

Afgelopen maand is in gesprek met OCW echter gebleken dat de aanvullende uitvraag om de benodigde data dit jaar nog niet kan plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat overhead in 2021 niet kan worden toegevoegd aan de benchmark. De inzet van de PO-Raad en VO-raad is erop gericht om dit volgend jaar alsnog mogelijk te maken.