CBS - Huiselijk geweld

Brongegevens

Korte omschrijving
Deze bron bevat cijfers over huiselijk geweld naar adviezen, meldingen en uitgevoerde diensten.
Formele naam
CBS - Huiselijk geweld
Bronhouder
CBS
Herkomst
Register
Schaalniveau
Nederland
Dekkingsgraad
Landelijk
Peildatum
1 januari
Frequentie
Half jaarlijks
Actualiteit
-
Sterke kanten
-
Zwakke kanten
-
Alternatieven
Politie
Trefwoorden
meldingen,veilig thuis-organisaties, adviezen
Opmerkingen
De data is afgerond op 5-tallen.

Omschrijving

Deze bron bevat cijfers over:

Definities

Veilig Thuis

Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

Advies

Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Casus

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.

Dienst Onderzoek

De dienst 'Onderzoek' wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst 'Onderzoek' wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

Dienst Voorwaarden en Vervolg

Veilig Thuis werkt met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst 'Voorwaarden en vervolg' komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Melding

Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Regio

Adviezen worden geregistreerd onder de gemeente van degene die advies aanvraagt. Bij alle overige onderwerpen wordt de gemeente van de bij het huiselijk geweld en/of kindermishandeling betrokken personen geregistreerd. Wanneer de gemeente onbekend is wordt het betreffende item meegeteld in het werkgebied van de aanleverende VT-organisatie.

Duur geweld

Een indicatie van hoe lang het geweld (vermoedelijk) al gaande is in het gezin/huishouden waarover een melding gedaan wordt of een advies wordt gevraagd.

Organisatie

Geeft aan bij welk soort organisatie de adviesvrager/melder werkzaam is.

Rol/functie

Geeft aan in welke functie (beroepsmatig) of rol (niet-beroepsmatig) de adviesvrager/melder betrokken is bij de persoon/personen waarover contact gezocht wordt met Veilig Thuis.

Aard van het geweld

Omschrijving van zowel de doelgroep van het geweld (kind, ouder, (ex-)partner, oudere) als de vorm van de mishandeling en/of het geweld.

Aanvullende informatie veiligheidsproblematiek

Extra informatie over de veiligheidsproblematiek, naast de aard van het geweld.