Een ogenblik geduld a.u.b.

Vergelijken, leren, verbeteren
Schoolbesturen in beeld

Benchmark PO&VO: openbaar

Een sterke sector primair- en voortgezet onderwijs (po en vo), waar we van elkaar leren, transparant verantwoording afleggen en het eigen verhaal vertellen.

Hiervoor heeft de sector zelf een gezamenlijk informatieproduct ontwikkeld, de Benchmark PO&VO. Hiermee kunnen schoolbesturen middelen van vergelijkbare besturen structureel met elkaar vergelijken. Dit aan de hand van data, bijvoorbeeld over inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten.

Zo werken schoolbesturen in het funderend onderwijs samen aan een sterke sector.

Benchmark PO Benchmark VO

Sectorrapportages PO&VO

Een belangrijk onderdeel van het benchmarkprogramma zijn de sectorrapportages van het po en het vo.

Per sector publiceren we een separate rapportage: dus zowel een sectorrapportage po als een sectorrapportage vo. Dit in aanvulling op een gezamenlijke Benchmark PO&VO die beide sectoren omvat.

Elke sectorrapportage vertelt het eigen verhaal van de sector binnen de actuele context. Dit op basis van betrouwbare data, met name uit de Benchmark PO&VO en andere bronnen die de PO-Raad en VO-raad gebruiken.

Zo kan het goede gesprek worden gevoerd met betrokken partijen, zoals de politiek.

Nieuws

Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen:

  • bekostiging
  • werkgeverschap
  • de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

PO-RAAD

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

VO-RAAD